Põhikiri

1. Mittetulundusühingu nimi, asukoht ja eesmärk

1.1 Mittetulundusühingu ametlik nimi on Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing, inglisekeelne nimetus on International Eduard Tubin Society.

1.2 Ühingu asukoht on Eesti Vabariik, Tallinna linn.

1.3 Ühingu põhieesmärk on Eduard Tubina heliloomingu tutvustamine, propageerimine ja levitamine kogu maailmas.

1.4 Oma eesmärkide saavutamiseks Ühing:

1.4.1 annab välja Eduard Tubina „Kogutud teosed“;

1.4.2 teeb ettepanekuid Eduard Tubina loomingu heliplaadistamiseks, aitab kaasa kontsertide, festivalide ja konkursside korraldamisele;

1.4.3 teeb ettepanekuid solistidele, orkestritele, muusikakollektiividele, teatritele jms. Eduard Tubina loomingu esitamiseks;

1.4.4 aitab kaasa Eduard Tubina elu ja loomingu uurimisele ja tutvustamisele;

1.5 Ühingul on õigus anda välja trükiseid, raamatuid ja helikandjaid, toota audiovisuaalseid teoseid; korraldada kontserte, muusikafestivale, konverentse ja muid üritusi; luua fonde, anda välja stipendiume, toetusi ja auhindu.

1.6 Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31 .detsembril.

1.7 Ühing on asutatud määramata tähtajaks.

2. Ühingu liikmed

2.1 Ühingu liikmeks võib olla sõltumata elu- või asukohast iga füüsiline või juriidiline isik, kes soovib aidata kaasa Ühingu eesmärkide täitmisele ja sellega kooskõlas oleva tegevuse arendamisele.

2.2 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus isiku kirjaliku avalduse alusel. Liikme vastuvõtmisest teatab juhatus taotlejale kirjalikult. Liikmeks vastuvõtmise päevaks loetakse juhatuse otsuse tegemise päev.

2.3 Ühingu liikmelisus lõpeb:

2.3.1 füüsilisest isikust liikme surmaga või juriidilise isiku tegevuse lõppemisega;

2.3.2 liikme väljaastumisel kirjaliku avalduse esitamisega;

2.3.3 liikme väljaarvamisega. Liikme väljaarvamise otsustab üldkoosolek juhatuse ettepanekul, kui liikme tegevus ei ole kooskõlas Ühingu põhikirjaliste eesmärkidega ning samuti juhul, kui liikmel on viimase kahe aasta liikmemaks tasumata.

2.4 Ühingu liikmel on õigus:

2.4.1 osaleda Ühingu üldkoosolekul;

2.4.2 valida ja olla valitud Ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse ning komisjonidesse;

2.4.3 nõuda juhatuselt seaduses sätestatud juhtudel ja korras Ühingu liikmete üldkoosoleku kokkukutsumist;

2.4.4 saada üldkoosolekult ja juhatuselt teavet Ühingu tegevust puudutavates küsimustes;

2.4.5 Ühingust välja astuda.

2.5 Ühingu liige on kohustatud:

2.5.1 järgima Ühingu põhikirja ja Ühingu organite otsuseid;

2.5.2 tasuma Ühingu liikmemaksu üldkoosoleku poolt määratud korras ja suuruses. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, tuleb põhikirjaga ettenähtud liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest.

2.5.3 Täiendavaid kohustusi võib liikmetele kehtestada üldkoosoleku otsusega.

2.5.4 Ühingu toetajaliikmed on füüsilised ja juriidilised isikud, kes toetavad Ühingut juhatuse poolt määratud summade ulatuses.

3. Üldkoosolek

3.1 Ühingu kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Otsused võetakse vastu liikmete häälteenamusega.

3.2 Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest.

3.3 Üldkoosolek tuleb kokku kutsuda vähemalt üks kord aastas. Üldkoosoleku läbiviimise aja ja päevakorra määrab juhatus. Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku Ühingu liikmed, määravad nemad üldkoosoleku päevakorra. Üldkoosoleku kokku kutsumisest ja päevakorrast peab ette teatama vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist.

3.4 Üldkoosoleku pädevuses on:

3.4.1 põhikirja muutmine;

3.4.2 eesmärkide muutmine;

3.4.3 juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

3.4.4 liikmemaksu suuruse määramine;

3.4.5 kahe kuni kolme (2-3) liikmelise revisjonikomisjoni valimine;

3.4.6 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

3.5 Üldkoosoleku on otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

4. Juhatus

4.1 Juhatus on Ühingu juhtorgan, mis esindab ja juhib Ühingut.

4.2 Juhatus koosneb viiest kuni seitsmest (5–7) liikmest, kes Ühingu asutamisel määratakse asutamislepingu sõlminud isikute poolt kolme (3) aastaseks tähtajaks. Juhatuse volituste tähtaja möödumisel toimub järgmise juhatuse määramine üldkoosoleku otsusega.

4.3 Juhatus valib enda liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

4.4 Juhatus esindab Ühingut kõikides õigustoimingutes.

4.5 Juhatuse otsuste langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

4.6 Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

4.7. Juhatuse pädevusse kuulub:

4.7.1 Ühingu tegevuse juhtimine ja esindamine vastavalt põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele;

4.7.2 Ühingu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;

4.7.3 Ühingu majandusaasta aastaaruande koostamine ning üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine;

4.7.4 Ühingu üldkoosoleku ette valmistamine ja kokku kustumine;

4.7.5 Ühingu raamatupidamise korraldamine õigusaktidega ettenähtud korras ja alustel; ühingu töötajate ametisse nimetamine ja ametist vabastamine, töötajate tööülesannete kinnitamine ja tasustamise korra määramine; stipendiumite, toetuste auhindade jms. määramine; toetajaliikmete kinnitamine; muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse;

4.8 Juhatuse nõuandva organina tegutseb presiidium.

4.9 Presiidiumil on õigus esindada Ühingut rahvusvahelises suhtlemises koostöös juhatusega.

4.10 Presiidiumi koosseisu ja presiidiumi esimehe (presidendi) nimetab juhatus.

5. Ühingu majandustegevus ja vara

5.1 Ühingul on kõik eraõigusliku juriidilise isiku tsiviilõigused ja -kohustused.

5.2 Ühingul on õigus astuda lepingulistesse suhetesse Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidiliste ja füüsiliste isikutega ning arendada nendega sidemeid, samuti olla rahvusvaheliste organisatsioonide liige.

5.3 Ühingul on õigus võtta laenu Eesti Vabariigi ja välisriigi pankadelt, Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidilistelt isikutelt, samuti anda ise laenu.

5.4 Ühing saab oma tegevuseks vara liikmemaksudest, toetustest, annetustest ja muudest laekumistest, oma põhikirjalistest eesmärkidest tulenevast tegevusest, ühingu vara kasutamisest saadavast tulust, muudest eraldistest vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

5.5 Ühingule võib kuuluda igasugune vara, mis on vajalik Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omamine ei ole õigusaktidega vastuolus.

5.6 Riik ei kanna varalist vastustust Ühingu varaliste kohustuste ega Ühing riigi kohustuste eest. Ühing vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

6. Lõppsätted

6.1 Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

6.2 Ühingu tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kantud ühingule või avalikõiguslikule juriidilisele isikule.

Ühingu põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud üldkoosoleku 29.04.2010. a otsusega.

Mittetulundusühingu Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing põhikiri on kinnitatud 21. oktoobril 2000.a toimunud ühingu asutamiskoosolekul sõlmitud asutamislepinguga ja täiendatud Ühingu aastakoosolekul 27. jaanuaril 2001.a.